Festival Premiats


    **El Model de Domiciliació Bancària es troba en l'annex II de les bases publicades en el DOGV.

    ***Declaració responsable de les ajudes de minimis que li han sigut concedides per qualsevol projecte, incloses les vinculades als costos de l'obra premiada, durant els dos exercicis fiscals anteriors i durant l'exercici fiscal en curs amb indicació d'import, organisme, data de concessió i règim d'ajudes en què s'empara, o en el seu cas, declaració de no haver rebut cap ajuda. Tots els camps son obligatoris.